Gebruikersvoorwaarden

OVERZICHT

TERMINOLOGIE

ARTIKEL 1. GEBRUIKERSSVOORWAARDEN

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 3. PERSOONLIJKE DATA

            3.1 Identificatie

            3.2 Toegang tot data

            3.3 Gebruik van cookies en Analytics

ARTIKEL 4. COMMENTAAR

            4.1 Toegang tot commentaar

            4.2 Voorwaarden en verplichtingen

            4.3 Moderatie

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN WEBSITE

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

 

OVERZICHT

De website is een multimedia programma dat werd ontworpen om 18 tot 34 jarigen over zichzelf te laten vertellen door middel van een speelse en interactieve vragenlijst. Gedurende een campagne van zes maanden wil de website de vele facetten ontdekken van de hedendaagse Europese jeugd.

De omroepen en de producenten werkten nauw samen met een team van sociologen voor de samenstelling van de vragenlijst. De vragenlijst is bedoeld om antwoorden te verzamelen, in het bijzonder over de waarden of de meningen die de gebruiker heeft met betrekking tot onderwerpen als Europa of familie. De persoonlijke en elektronische identificatiegegevens van de gebruikers worden verzameld door middel van geautomatiseerde dataverzameling en zullen enkel toegankelijk zijn voor personen die hier binnen hun opdracht toe gemachtigd zijn, namelijk de teams die zijn toegewezen aan dit project binnen BNN en de producers.

De resultaten van deze vragenlijst zullen in real time gepubliceerd en getoond worden van april 2016 tot april 2019. Ze zullen volledig anoniem zijn. In geen enkel geval zal de publicatie van deze resultaten gebruikers identificeren. Deze resultaten zullen ook gedeeld worden met sociologen die aan deze vragenlijst meewerken en die de gegevens uiteindelijk zullen analyseren. Zij zullen ervoor zorgen dat de anonimiteit van de respondenten bewaard blijft.

Tijdens deze interactieve beleving hebben gebruikers de mogelijkheid om hun voortgang te bewaren door hun e-mailadres in te voeren. Zij kunnen vragen beantwoorden over zeer uiteenlopende onderwerpen (tot 149 vragen). Op deze manier helpen ze bij het creëren van het allereerste portret van de Europese jeugd. Er wordt voor gezorgd dat in het belang van de gebruikers de regels, zoals opgesteld in deze bepalingen en gebruikersvoorwaarden, nauwkeurig gevolgd worden. Ook kunnen de gebruikers het portret dat uit de data naar voren komt ontdekken en er commentaar op geven.

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene gebruikersvoorwaarden en ermee akkoord te gaan voordat hij of zij deelneemt aan de vragenlijst en/of enig commentaar online plaatst.

Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden verklaart de gebruiker die wil bijdragen aan het statistische onderzoek “Generation What?” dat hij in staat is om met deze voorwaarden akkoord te gaan, d.w.z. de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben en niet onder voogdij te staan. Als de gebruiker niet de wettelijke leeftijd van 18 jaar heeft, moet hij verklaren eerst toelating te hebben gekregen van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om zich op de website te registreren. De uitoefenaar(s) van de ouderlijke macht stellen zich garant dat aan alle bepalingen van deze voorwaarden voor het gebruik van de website is voldaan.

Daarom worden de uitoefenaars van de ouderlijke macht uitgenodigd om toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van deze toepassing, in de wetenschap dat in hun hoedanigheid van wettelijke voogd, zij verantwoordelijk zijn om toe te kijken op het gebruik.

 

TERMINOLOGIE

In de volgende “bepalingen en gebruikersvoorwaarden” wordt aangenomen dat de “omroep,” de media zijn die de Generation What website (de “website”) aanbieden aan hun publiek (“de gebruikers”).

De producers zijn Upian en Yami2.

Dit document legt de bepalingen en gebruikersvoorwaarden vast die betrekking hebben op de website en de deelnemende gebruikers. Iedereen die aan het experiment wil deelnemen, verklaart vooraf deze bepalingen en gebruikersvoorwaarden (hierna “BG”) te hebben gelezen en goedgekeurd.

Deze bepalingen kunnen te allen tijde door de producers worden gewijzigd zonder dit voorafgaand aan de gebruikers te melden. Hierdoor wordt het aan de gebruikers aangeraden om regelmatig de nieuwste versie te checken.

 

ARTIKEL 1. BEPALINGEN VOOR DE INTERACTIE MET HET PROGRAMMA

Om het verzamelen en sorteren van de data mogelijk te maken en de interactieve beleving die op de website wordt aangeboden te personaliseren, wordt aan de gebruikers gevraagd om eerst antwoord te geven op een aantal inleidende vragen over leeftijd, geslacht, verblijfplaats, opleidingsniveau en huidige werksituatie.

Gebruikers kunnen hun e-mailadres invoeren om een persoonlijke link te krijgen die hen toelaat om op ieder moment verder te kunnen gaan met de vragenlijst.

Door hun e-mailadres te geven en de vragenlijst te beantwoorden, geven de gebruikers toelating aan de producers om deze data binnen het bestek van het project te gebruiken.

De producers kunnen deze e-mailadressen gebruiken om over het programma te communiceren met de gebruikers.

 

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID

Omroepen en Producers dragen uitdrukkelijk op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor schade die door gebruikers en/of enige derde partij wordt geleden ten gevolge van:

 • Onbereikbaarheid of slecht functioneren van de dienst, ongeacht de oorzaak
 • Verlies van data, specifiek voor de gebruikers
 • Consequenties van een computervirus
 • Een geval van overmacht zoals bepaald in de Nederlandse rechtspraak

Door de bijzondere eigenschappen van het internet, in het bijzonder het feit dat data gestolen kan worden door niet geautoriseerde derde partijen en hierdoor kan worden gedownload, en het feit dat een link kan worden gecreëerd die toegang geeft tot deze data, zullen de omroepen en producers in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke schade dan ook, al dan niet opzettelijk geleden door gebruikers of derde partijen, en al dan niet veroorzaakt door derde partijen.

 

ARTIKEL 3. PERSOONLIJKE DATA

3.1. Identificatie

De persoonlijke en elektronische identificatiedata die van de gebruikers wordt verzameld worden geautomatiseerd verwerkt, voornamelijk om gebruikers de mogelijkheid te geven om de vragenlijst te hervatten en zo hun beleving op de website op maat te maken, en/of om te voldoen aan de huidige wetgeving.

3.2. Toegang tot de data

De data van de Gebruikers wordt gehost door de producers en de door hen gekozen onderaannemers, zoals aangeduid in de “wettelijke bepalingen” op de website. Om zeker te zijn dat de persoonlijke data van de gebruikers beveiligd is tegen verlies, wijziging of openbaring, zal deze data bewaard worden op beveiligde computerservers voor een periode van maximum drie jaar. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebben de gebruikers recht op toegang tot hun persoonlijke data en het recht om deze te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, en in het bijzonder om te vragen of hun bijdragen in de intereactieve sectie van de website verwijderd kunnen worden, kunnen de gebruikers op elk moment een geschreven vraag richten tot de omroepen. Dit kan via de contactlink.

Op deze wijze kunnen gebruikers vragen of hun persoonlijke data, die inaccuraat, onvolledig, dubieus en/of verlopen is, of waarvan de inzameling, het gebruik, de openbaring of bewaring verboden is, wordt rechtgezet, vervolledigd, verduidelijkt, geüpdatet of verwijderd.

De data van de gebruikers zal niet worden gebruikt voor andere commerciële of reclamedoeleinden. Alleen het e-mailadres zal de gebruiker toelaten om verder te gaan met de vragenlijst  en geïnformeerd te worden over de actualiteit van het programma.

3.3. Gebruik van cookies and Analytics

Om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren en tegemoet te komen aan de rechten van de gebruikers, maken de omroepen en producers gebruik van cookies en de web analytic tool Google Analytics.

De website gebruikt Gogole Analytics, een service die websites analyseert, om de producers te ondersteunen bij het onderzoek naar hoe gebruikers de website precies gebruiken. De data die wordt gegenereerd uit deze ‘browsing analysis cookies’ bestaat uit: bezochte websites, frequentie, aantal en herhaalde bezoeken, duurtijd, ozekopdrachten, gebruikte browser, serviceprovider en de locatie die vasthangt aan het IP adres. Als gebruikers ervoor gekozen hebben om hun IP adres anoniem te maken op deze website, zal Google toch dit IP adres doorgeven, hoewel dit zal worden afgeschermd in landen van de Europese Gemeenschap of in andere staten die het verdrag ondertekend hebben voor de oprichting van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal hun volledige IP adres worden doorgestuurd naar een Google server waar het zal worden afgeschermd. Google zal hun IP adres, dat door Google Analytics werd verstuurd, niet verbinden met andere data die door Google wordt bewaard. Google zal deze informatie gebruiken om hun gebruik van de website vast te leggen en rapporten door te geven aan de producers over de activiteit op de website en het internetgebruik: meting en analyse van browsinggewoonten en het gedrag van gebruikers, ontwikkeling van anonieme gebruikersprofielen en mogelijke verbeteringen afhankelijk van de analyse van de data van de gebruikers. Meer hierover in de vertrouwlijkheidsclausule van Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Naast het blokkeren van deze cookies in de browser kunnen gebruikers Google Analytics deactiveren (https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en) tijdens het browsen in een module voorzien door Google.

Om meer te weten te komen over de specifieke manier waarop we cookies en deze analytictools gebruiken, raadpleeg de gebruikersvoorwaarden op de website van BNN: http://over.bnn.nl/info/algemene-voorwaarden

 

ARTIKEL 4. COMMENTAAR

4.1 Toegang tot commentaar

Het gebruik van het commentaarsysteem DISQUS is gratis en onderworpen aan voorafgaande registratie. Dit kan gebeuren via Twitter, Facebook of Google of door de creatie van een specifiek DISQUS account. De gegeven informatie (naam, avatar of alias) op deze website wordt getoond om de gebruiker te kunnen identificeren.

4.2 Voorwaarden en verplichtingen

Het gebruik van het Commentaarsysteem in het participatieve gedeelte van de website is onderworpen aan een verplichte voorafgaande registratie van de internetgebruiker via zijn of haar e-mailadres. Daaronder wordt verstaan dat:

 • Enkel het prefix van het e-mailadres, de naam van het e-mailadres of de alias van de gebruiker op de website zichtbaar zal zijn om hem te kunnen identificeren als de auteur van het commentaar dat op de website werd gepost.
 • Gebrukers ermee akkoord gaan dat ze vertrouwelijke informatie geven zodat er, indien nodig, contqact met ze kan worden opgenomen.
 • Indien gebruikers valse, niet correcte, misleidende informatie of informatie van een misleidende aard verschaffen, de producers recht hebben om deze gebruikers permanent toegang te ontzeggen of hun teogang tijdelijk op te schorten, en dit met onmiddelijke ingang.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de commentaren die zij in het participatieve gedeelte van de website posten. Zij gaan er dan ook mee akkoord dat zij in geen enkel geval:

 • Bewust of onbewust toepasselijke wetgeving overtreden, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau, hieronder valt:
 • Elke overtreding op het vlak van privacy, intellectuele eigendom (ingebrepen copyright, patenten, handelsmerken), persrecht (inbegrepen aanwakkering van rassenhaat, oproep tot geweld, revisionisme of negationisme, xenofobie, homofobie), alsook beeldrechten.
 • Wetgeving met betrekking tot computerfraude.
 • Regelgeving met betrekking tot het overheidsbeledi en ethiek, inbegrepen regelgeving met betrekking tot pornografische en pedofiele inhoud.
 • De regelgeving toepasbaar op minderjarigen.
 • In de plaats treden van een persoon, een organisatie of een derde partij.
 • Agressie tot uiting brengen of een zeer gewelddadige toon aanslaan.
 • Met opzet valse informatie verspreiden, al dan niet met het doel om anderen te kwetsen.
 • Inhoud sturen of doorgeven waarvan zij het recht niet hebben om deze te versturen, hieronder valt ook inhoud die onder bepaalde vertrouwelijkheidsclausules valt.
 • Commentaar versturen of posten die virussen bevat.
 • Het pesten van iemand op een welke manier dan ook mogelijk, bijvoorbeeld door steeds dezelfde of vergelijkbare boodschappen te herhalen.

4.3 Moderatie

Het commentaar dat op de website gepost wordt, zal achteraf gemodereerd worden, in overeenstemming met de BG. De moderators van de website hebben het recht om, zonder dat de gebruikers hiervan op de hoogte worden gesteld, alle of gedeeltelijke bijdragen, die indruisen tegen deze BG of tegen de wetgeving, te verwijderen. De moderators zullen ook, tijdelijk of permanent, elke internetgebruiker die deze regels op overduidelijke wijze of bij herhaling en/of systematisch overtreedt, uitsluiten van de website. Tegen de beslissingen van de moderators is geen beroep mogelijk. Door commentaar te posten op de website verklaren de gebruikers zich aan de hand van deze bepalingen akkoord om hun autoriteit te respecteren.

 

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle componenten van de website (algemene structuur, software, videospeler, teksten, al dan niet geanimeerde beelden, klanken, know-how etc.) alsook de onderscheidende tekens (logo’s, merken, etc.) zijn eigendom van de producers en/of hun partners en zijn beschermd door de copyright en wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom, over de hele wereld. Hierdoor en in overeenstemming met het wetboek economisch recht:

 • Is alle volledige of gedeeltelijke reproductie van de website strikt verboden, behalve in de gevallen waar het expliciet is geformuleerd in deze BG.
 • Erkennen gebruikers dat zij deze website en al zijn onderdelen op geen enkele manier wijzigen, kopiëren, herpubliceren, verkopen, distribueren of uitzenden.
 • Zal, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geen enkele andere licentie of recht aan iemand worden toegekend behalve het recht om de website te bezoeken.

 

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN WEBSITE

De omroepen en producers hebben het recht om op ieder moment toegang tot de website, tijdelijk, sporadisch of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit met of zonder verwittiging. Door de website te gebruiken accepteren de gebruikers dat de omroepen en producers geen verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de gebruikers of enige andere partij met betrekking tot een wijziging, opschorting of stopzetting van de website en zijn participatiezone.  

 

ARTIKEL 7. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze bepalingen zijn onderhevig aan de Europese wetgeving. Elk dispuut met betrekking tot bestaan, geldigheid interpretatie en/of performantie van de Algemene Bepalingen van deze overeenkomst, die niet op minnelijke wijze kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van de verblijfplaats van de verweerder.

 

ARTIKEL 8. IDENTIFICATIE

Generation What is een dienst die wordt aangeboden door de omroepen en producers.

 

Adressen:

 

BNN-VARA

Managers: Karen de Loos & Maxime van de Groep

Tel: 088-6766444

Bezoekadres: Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum

Postadres: Postbus 175, 1217 WD Hilversum

KvK: 58742638

 

UPIAN

Siège social : 211 rue Saint-Maur 75010 Paris

 

RCS Paris B 421204538

Manager : Alexandre Brachet

Tel: +33 (0)1 53 19 70 03

Contact : contact@upian.com